Адрес:
4001 гр. Пловдив,
жк Христо Смирненски,
Район Западен,
ул. "Гергана" №7
Телефони:
Регистратура: тел. 032/643 954тел. 032/644 284тел. 032/644 298
Лице за контакти:
Гл. медицинска сестра: М. Щерева Гл. счетоводител: Й. Петрова тел. 032/306 146факс 032/643 339
Email:
dkc4@abv.bg
Автобусни линии:
12, 26, 29, 37
Маршрутни линии:
1, 2, 10

Профил на купувача

Партида на ДКЦ IV – Пловдив ЕООД в АОП - 2611

Публична покана с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на кл. лаборатория в &quout:ДКЦ 4 - Пловдив" по обособени позиции"

Публичната покана е публикувана в сайта на АОР - www.aop.bg под уникален номер 9038059

Публична покана с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на кл. лаборатория и рентген в ДКЦ 4 - Пловдив по обособени позиции"

Публичната покана е публикувана в сайта на АОР - www.aop.bg под уникален номер 9035914

Обява за публичен търг за отдаване под наем на свободна площ 0,36 кв.м.
Обява за публичен търг за отдаване под наем на помещение
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "А" от ЗОП с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на Клинична лаборатория в "ДКЦ ІV - Пловдив" ЕООД - в 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "А" от ЗОП с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на клинична лаборатория и рентген в ДКЦ IV Пловдив ЕООД - в 20 /двадесет/ обособени позиции , подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Валиден CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional