Адрес:
4001 гр. Пловдив,
жк Христо Смирненски,
Район Западен,
ул. "Гергана" №7
Телефони:
Регистратура: тел. 032/643 954тел. 032/644 284тел. 032/644 298
Лице за контакти:
Гл. медицинска сестра: М. Щерева Гл. счетоводител: Й. Петрова тел. 032/306 146факс 032/643 339
Email:
dkc4@abv.bg
Автобусни линии:
12, 26, 29, 37
Маршрутни линии:
1, 2, 10

Профил на купувача

Партида на ДКЦ IV – Пловдив ЕООД в АОП - 2611

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "А" от ЗОП с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на клинична лаборатория и рентген в ДКЦ IV Пловдив ЕООД - в 20 /двадесет/ обособени позиции , подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "А" от ЗОП с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на Клинична лаборатория в "ДКЦ ІV - Пловдив" ЕООД - в 5 /пет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Обява за публичен търг за отдаване под наем на свободна площ 0,36 кв.м.
Публична покана с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на кл. лаборатория в &quout:ДКЦ 4 - Пловдив" по обособени позиции"

Публичната покана е публикувана в сайта на АОР - www.aop.bg под уникален номер 9038059

Обява за публичен търг за отдаване под наем на помещение
Публична покана с предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на кл. лаборатория и рентген в ДКЦ 4 - Пловдив по обособени позиции"

Публичната покана е публикувана в сайта на АОР - www.aop.bg под уникален номер 9035914

Валиден CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional